Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaEkonomika pre neekonómov 2 (2 dňový)

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Súčasná naliehavá potreba zvyšovať konkurencieschopnosť, núti firmy zvyšovať efektívnosť celého podnikateľského procesu. Na jednej strane zvyšovať výkonnosť firmy, ale aj správne znižovanie nákladov. Ukazuje sa stále jasnejšie, že mnohé zmeny môžu pomôcť vykonať aj pracovníci firmy, ak správne rozumejú ekonomickým záležitostiam firmy. Ak vedia, čo sú náklady a ako ich možno znižovať na úseku kde pracujú, ak rozumejú účtovným podkladom a vedia čítať výkazy, ktoré hovoria o stave firmy.

Prezieraví riadiaci pracovníci firiem, prípadne majitelia firiem veľmi dobre vedia, že v čase krízy je jedna z najdôležitejších úloh obklopiť sa ľuďmi, ktorí vedia a rozumejú okrem odborných záležitostí aj ekonomike.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým manažérom a podnikateľom, ktorí sa chcú zoznámiť so základnými ekonomickými pojmami a ekonomickým riadením firmy. Okrem toho je určený študentom  a všetkým záujemcom z praxe, ktorí by chceli mať prehľad o tom, ako ekonomicky čo najúspešnejšie riadiť firmu, jej oddelenie, alebo sám seba.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • Ako vyzerá riadenie firmy v ére turbulencii a chaosu
 • Ktorá legislatíva a v akom rozsahu platí pre ekonomiku firmy na Slovensku
 • Ako čítať základné výkazy firmy – Výkaz ziskov a strát, Súvahu a Výkaz Cash flow ako ich využiť pri riadení firmy
 • Ako finančné ukazovatele charakterizujú stav firmy a ako ich ovplyvniť v jej riadení
 • Ako sa členia náklady a ako ich môžeme využiť pre riadenie firmy
 • Ako náklady úspešne efektívne znižovať
 


Obsah / program prednášky:   • Úvod
  • Aktivita pracovníkov firmy a jej prejav v ekonomických výsledkoch firmy, základné príčiny problémov vo firme, prekážky efektívneho výkonu;
  • Legislatíva v ekonomike – Daňové zákony, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník,  Zákon o cenách, Zákonník práce, Zákon o účtovníctve;
  • Úloha controllingu vo firme a jeho umiestnenie; Oblasti pôsobenia controllingu – stratégia, operatíva, plánovanie, investície, projekty
 • Finančné riadenie firmy
  • Schéma finančného toku firmy;
  • Čítanie výkazov a terminológia – Výsledovka, Bilancia a Cash flow, Náklady, Výnosy, Príjmy a Výdaje; Pracovný kapitál;
  • Základy finančnej analýzy v riadení firmy – horizontálna a vertikálna analýza, pomerové ukazovatele: rentabilita, aktivita, zadĺženosť, likvidita, produktivita a iné prevádzkové ukazovatele a ich význam;
  • Oblasť finančného riadenia firmy bude demonštrovaná na konkrétnych príkladoch, ktoré budú poslucháči riešiť spolu s lektorom
 • Nákladové riadenie firmy
  • Nákladová analýza; členenie nákladov a výhody jednotlivých členení; druhové, kalkulačné, výkonové, strediskové a procesné členenie nákladov;
  • Výpočet nulového bodu; fixné a variabilné náklady; príspevok na úhradu fixných nákladov a zisku; kapacitné plánovanie firmy;
  • Využitie kalkulácie nákladov v cenovej politike firmy;
  • Znižovanie priamych a režijných nákladov firmy v praxi; Praktické operatívne nástroje controllingu, ktoré umožňujú znižovať náklady;
  • Niektoré nástroje strategického riadenia nákladov – riadenie s rádovo vyššou úsporou nákladov ako pri operatívnom riadení – nové svetové trendy v riadení nákladov;
  • Nákladové riadenie firmy bude demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú poslucháči riešiť spolu s lektorom
 


   


Študijný materiál:
 
Každý účastník dostane materiály autorsky spracované lektoromu.


Variabilný symbol:  


Cena: 360,- € vrátane 20% DPH ( 300,- € bez DPH )  


Cena       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám