Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaFinančné riadenie firmy

Termín: 23.5.2018

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Za základný cieľ podnikania každej firmy je všeobecne považované zvýšenie jej trhovej hodnoty v dlhšom časovom období. Energiou, ktorá umožňuje chod firmy je kapitál firmy, ktorý má schopnosť produkovať viac, než bolo do podnikania vložených prostriedkov. Či tomu tak v skutočnosti bude, závisí okrem kapitálu aj od manažmentu firmy, ktorý sa stará o efektívne využitie zdrojov, diagnózu stavu firmy a včasnú preventívnu obnovu majetku, resp. jeho ďalší rozvoj.

Cieľová skupina:         

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Profil absolventa  

Účastníci na konci kurzu budú vedieť

 • Čo sú to základné ekonomické zákony trhovej ekonomiky;
 • Ako čítať základné účtovné výkazy;
 • Aké finančné analýzy sa najčastejšie používajú vo firme a aká je ich interpretácia;
 • Čo sú to Pyramídové sústavy, bonitné a bankrotné modely a čo predstavujú;
 • Ako sa hodnotí finančné zdravie firmy;
 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvod – Základné ekonomické zákony trhovej ekonomiky; Schéma finančných tokov; Zákon o účtovníctve; Účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov; Základné účtovné výkazy a ich interpretácia – Výsledovka, Bilancia a Cash flow. Požiadavky na doplňujúce údaje;
 • Finančná analýza v riadení firmy; Základná a technická analýza; Výber porovnateľných firiem, zdroje informácií; Príprava dát a ukazovateľov pre analýzu a ich overenie; Metódy a postupy finančnej analýzy;
 • Analýza absolútnych ukazovateľov a interpretácia výsledkov; Analýza trendov (horizontálna analýza) a jej interpretácia; Percentuálna analýza (vertikálna analýza) a jej interpretácia; Vplyv štruktúry majetku dlžníka na likviditu podniku;
 • Analýza rozdielových ukazovateľov; Pracovný kapitál; Peňažne finančný fond; Metóda financovania a krátkodobé zdroje; Analýza cash flow a vzťah k zisku;
 • Analýza pomerových ukazovateľov; ukazovatele rentability, aktivity, zadĺženosti, likvidity, tržnej hodnoty firmy, analýza vývoja zisku – najpoužívanejší spôsob ich výpočtu, ich interpretácia a najčastejšie používané odporúčané hodnoty v rôznych odvetviach; dôsledky nepriaznivého vývoja týchto ukazovateľov na budúcnosť firmy;
 • Prevádzkové ukazovatele (produktivita, rentabilita); Analýza výroby; pridaná hodnota; marža; ekonomická pridaná hodnota (EVA);
 • Sústavy ukazovateľov; Pyramídové sústavy; Bonitné a Bankrotné modely; Hodnotenie finančného zdravia, dôveryhodnosti a spoľahlivosti firmy;
 • Prognózovanie ďalšieho vývoja finančnej situácie podniku, jeho budúcnosť, solventnosť, insolventnosť, hodnotenie a interpretácia dosiahnutých výsledkov, napr. Altmanov index, jeho vyhodnotenie a interpretácia, Iné dôležité indexy a pravidlá, ktoré môžu naznačiť ďalší vývoj a smerovanie firmy; neekonomické ukazovatele a postupy;
 • Závery finančnej analýzy; silné a slabé stránky vyplývajúce z výsledkov; Zhrnutie príkladu vo forme reportu a možné interpretácie výsledkov;
 


odrazka Počet účastníkov v skupine:  


 • Optimálny počet pre skupinu je  10 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.
 


odrazka Formy a metódy:  


 • Prednáška s diskusiou, praktické a modelové cvičenia, testy, cvičenia, spätná väzba.
 


odrazka Ukončenie vzdelávacej aktivity:  


 • Všetci účastníci získajú po úspešnom absolvovaní certifikát potvrdzujúci účasť na seminári.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol: 23052018  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám