Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
  Pripravujeme:

odrazkaIFRS / US GAAP

  IFRS - Novinky - Nové štandardy - Aplikácia v praxi
odrazkaIFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
odrazkaIFRS 16 Leasingy na aplikáciu IFRS v praxi
odrazkaPríklady a prípadové štúdie na aplikáciu IFRS

Termín: jún 2018

 

Lektor: Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA

Žije dlhodobo vo Veľkej Británii. V roku 2011 zastávala pozíciu Academic Fellow v rámci Vzdelávacej sekcie IFRS Foundation v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a podpore ich celosvetového uplatnenia.
Od roku 2012 prednáša Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford). Odbornej verejnosti v Českej a Slovenskej republike je známa svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou. Pri svojich návratoch domov je stále aktívna v rámci prednáškovel činnosti na tému IFRS.

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i 9:00 - 16:00 kurz    V januári 2016 bol vydaný nový štandard IFRS 16 Leasingy, ktorý výrazným spôsobom mení účtovanie a vykazovanie leasingu, konkrétne u nájomcu. Štandard nahrádza súčasnú úpravu leasingu podľa IAS 17 Leasingy a bude v účinnosti od 1. januára 2019.

Školenie "Novinky – nové štandardy v  IFRS" približuje poslucháčom požiadavky nového štandardu, vrátane mnohých riešených príkladov. Školenie možno odporučiť všetkým spoločnostiam, ktoré zostavujú účtovné závierky podľa IFRS, alebo spoločnostiam, ktoré reportujú informácie podľa IFRS svojim materským spoločnostiam.

 


Cieľ vzdelávania:
Seminár je zameraný na riešenie praktických situácií, ktoré môžu nastať pri aplikácií IFRS v slovenskom prostredí. Účastníci sa zoznámia najmä s dvoma novými štandardmi - IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 16 Leasingy.

 


Cieľová skupina:
Absolventi základných kurzov IFRS. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov v oblasti IFRS.

 


Obsah / program prednášky:  


  • IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi bude v účinnosti od 1. januára 2018 a nahradí pôvodné štandardy pre vykazovanie výnosu - IAS 11 Stavebné zmluvy (Dlhodobé zákazky) a IAS 18 Výnosy
  • Východiska štandardov. Porovanie IFRS 15, IAS 18 - Výnosy, IAS - Zmluvy o zhotovení (Stavebné zmluvy)
  • Predmet štandardov, identifikácie zmluvy, identifikácia povinností vyplývajúcich zo zmluvy.
  • Transakčná cena a jej alokácia na zmluvnú povinnosť.
  • Splnenie povinnosti vyplývajúci zo zmluvy - rozpznanie výnosu.

  • IFRS 16 Leasingy vstúpia v účinnosť 1. januára 2019 a základným spôsobom zmenia vykazovanie leasingov, konkrétne na strane nájomcov
  • Východiska štandardov, porovnávanie IFRS 15, porovnaie štandardov s IAS 17 - Leasingy.

  • Problematika bude vysvetlená na príkladoch a prípadových štúdiách, ktoré budú zamerané najmä na nové štandardy, na vysvetlenie rozdielov oproti pôvodnej úprave a dopady, ktoré tieto zmeny prinesú.
 


Prínos:
Po absolvovaní seminára budete schopný aplikovať požiadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumiete väzbám medzi obidvoma štandardmi aj dopadu nových štandardov na vypovedaciu schopnosť účtovnej závierky.

 


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 372,- € vrátane 20% DPH ( 310,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám