Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika

   
odrazkaNové európske platobné systémy

Termín: na dotaz

 

Lektor: Špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 9:30 - 10:00 prezentácia  

i

i10:00 - 14:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Prednáška sa zaoberá problematikou novými platobnými systémami eurozóny. SEPA (Single Euro Payments Area). Znamená to vytvorenie nových platobných podmienok v rámci Európskej únie. SEPA  určuje platobné podmienky, ich termíny a ceny - aby  boli medzi podnikmi sídliacimi v rôznych krajinách EÚ rovnaké ako vnútri členských krajín. Európska komisia očakáva, že systém SEPA  umožní obyvateľom Únie používanie akejkoľvek kreditnej alebo debetnej karty mimo domácej krajiny a autorizovať priame debetné položky v celej únii z jedného bankového účtu. SEPA prináša  zvýšenie konkurencie vo finančnom sektore, zníženie nákladov a zvýšenie výberu pre spotrebiteľov.

TARGET2: Súčasný Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) má decentralizovanú štruktúru, ktorá spája národné systémy hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (RTGS) a platobný mechanizmus Európskej centrálnej banky ECB (EPM). Vytvorenie TARGET2 je rovnako ako v prípade TARGETu nevyhnutné pre plnenie niektorých základných úloh Eurosystému. Od novembra 2007 bude TARGET nahradený systémom TARGET2 prostredníctvom, ktorého sa budú spracovávať všetky platby v reálnom čase.  Na Slovensku nová koncepcia platobného styku súvisí s očakávaným prijatím eura od 1. januára 2009.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri, stredný manažment, majitelia firiem, finanční manažéri, ekonómovia, controlleri, plánovači, vedúci oddelení stratégie a strategického plánovania, ako aj všetci riadiaci pracovníci firiem.

 


Obsah / program prednášky:  


 • definovanie základných úloh Eurosystému, t.j. uskutočňovanie menovej politiky Spoločenstva a podporovanie plynulého fungovania platobných systémov 

 • európske platobné systémy na ceste implemantácie SEPA

 • právne základy pre SEPA

 • eurosmernica o platobných službách PSD (Payment Services Directive )

 • práva a ochrana používateľov platobných služieb podľa PSD

 • národné implementačné plány a národné linky SEPA

 • základné rámce, odporúčania jednotných  štandardov  SEPA

 • procesy implemenácie systémov Rady EPC (European  Payments Council)

 • existujúca infraštruktúra komerčnej banky  a kompatibilita  so systémami SEPA

 • problematika  zavedenia otvorených  štandardov SEPA k dispozícii pre komerčnú banku poskytujúcej spracovateľské služby a infraštruktúru pre platby v eurách
 • SEPA a zavádzanie nových produktov, ako elektronickej fakturácie (e-invoicing) úhrad,  inkás,    kartových platieb, zabezpečenie ich efektivity a bezpečnosti 

 • problematika  cezhraničného platobného styku

 • SEPA a nové princípy recipročného prístupu k úverovým registrom

 • SEPA - najnovšie úlohy, zásady, riešenia, ďalšie otázky

 • analýza usmernení ECB o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase - TARGET

 • postupnosť prechodu z národných systémov RTGS na Jednotnú spoločnú platformu SSP

 • metodické riadenie NBS pri prechode komerčnej banky na Slovensku  na TARGET 2

 • vymedzenie pojmov a cenová štruktúra služieb TARGET2

 • platobné a vysporiadacie systémy S.W.I.F.T, SEPA,  Target 2
 • vymedzenie úrovne riadenia  pre prevádzkovanie TARGET 2

 • problematika vytvárania rozhraní jednotlivých systémov (napr. SAP –Target 2 - SWIFT )
 • TARGET 2  v obchodnej banke a   ďalšie otázky, úlohy, zásady, riešenia

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám